The sale of Länsförsäkringar’s asset management operations to ABN AMRO

(In Swedish) Ännu bättre möjligheter till hög och trygg avkastning på kundernas sparande. Det är målet för det samarbetsavtal kring den löpande förvaltningen som Länsförsäkringar ingått med ABN AMRO.

Med anledning av detta hålls en pressträff där samarbetet presenteras av Tommy Persson, VD Länsförsäkringar AB. På pressträffen medverkar också Tom Cross Brown, VD för ABN AMRO Asset Management.

Tid:     I dag måndagen den 11 mars 2002 kl. 11.00

Plats:   Länsförsäkringar, lokal Samlan

Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm

  • Samarbetet innebär att ABN AMRO kommer att sköta den löpande förvaltningen av huvuddelen av Länsförsäkringars tillgångar från cirka 600 000 livförsäkringskunder och cirka 200 000 fondkunder.
  • ABN AMROs förvaltningsuppdrag för Länsförsäkringar omfattar cirka 115 miljarder kronor. Huvuddelen kommer från Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fonder.
  • Länsförsäkringar utövar ägaransvaret, bestämmer placeringsinriktningen och innehar rösträtten för alla aktier.
  • Kostnaderna för förvaltningen minskar jämfört med idag. Förvaltningsavgifterna får ett ökat inslag av rörlighet och kopplas till förvaltarens prestation.
  • Kundkontakten ligger kvar hos de 24 länsförsäkringsbolagen och påverkas inte av förvaltningssamarbetet med ABN AMRO.

– Genom samarbetet med ABN AMRO får kunderna tillgång till en förvaltning i absolut världsklass, säger Tommy Persson, VD i Länsförsäkringar AB.

Den svenska sparmarknaden är inne i en snabb förändring. Pensionsförvaltare ökar andelen internationella placeringar för att förbättra möjligheterna att uppnå en hög och trygg avkastning. Kunderna väljer allt oftare fonder som placerar i utländska värdepapper. Ansluter Sverige sig till euron försvinner dessutom marknaden för svenska räntebärande papper.

– Kraven på internationell kapacitet för analys och förvaltning hos en kapitalförvaltare har ökat dramatiskt. Det är idag nödvändigt att kunna värdera alla placeringsalternativ som finns på världens finansmarknader. Med vår relativa litenhet har vi begränsade möjligheter att till rimliga kostnader själva upprätthålla en löpande förvaltning av den omfattningen, säger Tommy Persson.

– Genom samarbetet med ABN AMRO skapar vi nu bra förutsättningar till en hög och trygg avkastning för våra kunder också i framtiden, säger Hans Benndorf, VD för Länsförsäkringar Liv.

Ansvaret för avkastningen på kundernas kapital kvarstår hos Länsförsäkringar. Länsförsäkringars styrelser kommer precis som idag att besluta om den strategiska placeringsinriktningen, bland annat fördelningen mellan aktier och obligationer. ABN AMROs förvaltning sker mot tydligt uppsatta avkastningskrav och risknivåer. Länsförsäkringar kan säga upp det tioåriga förvaltningsavtalet om kraven på avkastning inte uppfylls.

Samarbetet med ABN AMRO innebär också att Länsförsäkringars kunder får tillgång till fler internationella fonder, både för direkt fondsparande och för sparande i fondförsäkringar. Trenden är att fler kunder väljer en pensionsförsäkring där de själva styr inriktningen av sparandet. De närmaste åren kommer Länsförsäkringars erbjudande att utökas med fonder från ytterligare externa aktörer.

Totalt har ett 30-tal av världens ledande kapitalförvaltare varit med i den urvalsprocess Länsförsäkringar inledde i höstas. Det avgörande kriteriet har varit samarbetspartnerns förmåga att långsiktigt kunna leverera hög och trygg avkastning till rimlig kostnad.

Länsförsäkringar Kapitalförvaltning, den enhet som idag ansvarar för den löpande förvaltningen av placeringstillgångarna, kommer att avvecklas. Ett antal nyckelmedarbetare kommer att erbjudas anställning inom ABN AMROs svenska enhet Alfred Berg Kapitalförvaltning i Stockholm. ABN AMROs ambition är att fullt ut dra nytta av den höga kompetens som Länsförsäkringar har, inte minst när det gäller svensk aktie- och ränteförvaltning.

ABN AMRO betalar 1,3 miljarder kronor till Länsförsäkringar AB för rätten att inom ramen för avtalet sköta den löpande förvaltningen.

Samarbetet beräknas inledas i juni 2002, under förutsättning att sedvanliga myndighetstillstånd erhålls.

– Vi är stolta över att Länsförsäkringar har valt att samarbeta med ABN AMRO. Vi är en genuint global kapitalförvaltare vilket ger oss möjlighet att möta Länsförsäkringars höga krav på internationell kapacitet, kvalitet och produktutbud, säger Tom Cross Brown, VD för ABN AMRO Asset Management.

ABN AMRO Asset Management förvaltar cirka 1 500 miljarder kronor.

Lenner & Partners och Merrill Lynch har varit finansiella rådgivare till Länsförsäkringar. Alfred Berg har varit finansiell rådgivare till ABN AMRO Asset Management.

 

Link to press release:

Länsförsäkringar (Swedish)