The failed merger of Swedbank and SEB

(In Swedish) FöreningsSparbanken och SEB avbryter fusionen

FöreningsSparbanken och SEB har idag återtagit sin anmälan till EU-kommissionen avseende det planerade samgåendet mellan bankerna. Beslutet innebär att fusionsprocessen mellan bankerna avbryts.

De båda styrelserna för respektive bank har enhälligt fattat detta beslut, sedan de konstaterat att ett godkännande av det planerade samgåendet från EU-kommissionens sida förutsätter så långtgående eftergifter, att värdet av fusionen skulle gå förlorat bland annat genom uteblivna synergier.

Av de invändningar som EUs konkurrensmyndighet har framfört mot det planerade samgåendet i Statement of Objections den 11 september och de diskussioner som sedan förts med myndigheten framgår att bankerna och Kommissionen står mycket långt från varandra. För att fusionen skall godkännas, krävs långt större eftergifter än bankerna kunnat förutse och är beredda att göra. Bland annat skulle det bli nödvändigt att avyttra en avsevärd del av kontorsnätet, eventuellt i kombination med produkteftergifter, och därmed ett mycket stort antal kunder och medarbetare. Eftergifter av den omfattningen skulle medföra att värdet av fusionen gick förlorat.

– Vi ville skapa något bra för kunder, personal, aktieägare och därmed också samhället samtidigt som vi kunde skapa förutsättningar att på allvar ta steget ut i Europa, säger FöreningsSparbankens styrelseordförande Göran Collert. EUs regler följer statiska marknadsandelar och tar inte hänsyn till dynamiken i marknadsförändringarna. Att som Kommissionen önskar sälja ett stort antal kunder och personal för att reducera marknadsandelar ligger inte i linje med visionen bakom fusionen att skapa något bättre för alla intressenter. Idén med fusionen är fortfarande rätt, men EUs regler och tillämpningen av dessa omöjliggör ett genomförande. Det manar till eftertanke att små nationer med få invånare inte har samma möjlighet att skapa slagkraftiga enheter som de stora europeiska länderna.

– EU-kommissionen och de båda bankerna har olika syn på den svenska bankmarknaden, säger SEBs styrelseord¬förande Jacob Wallenberg. Kommissionen anser i Statement of Objections exempelvis att den nya banken skulle få en så dominerande ställning, att inte ens Nordea och Handelsbanken skulle kunna konkurrera med oss. Vi delar inte den uppfattningen. Vi menar att konkurrensen är hård och att den hela tiden ökar med tillkomsten av nya aktörer. Det visas inte minst av att priserna är lägre i Sverige än i övriga Europa. Det är med beklagande vi konstaterar att det inte längre finns förutsättningar att bilda en stor europeisk bank från en svensk bas, eftersom synergierna försvinner i eftergifter.

I ljuset av detta har styrelserna för FöreningsSparbanken och SEB beslutat att återta sin anmälan till EU-kommissionen. Bankerna väljer att var för sig söka andra vägar att utveckla respektive bank.

FöreningsSparbanken AB (publ)                       Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

 

Link to press release:

Swedbank (prev. ”FöreningsSparbanken”) (Swedish)