The merger of Infrateq and Binero (publ)

Binero Group AB (publ) föreslår samgående med Infrateq Group Holding AB
2023-12-21 18:35:00

Binero Group AB (publ) (”Binero” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett avtal med aktieägarna i Infrateq Group
Holding AB (”Infrateq”) om att förvärva samtliga aktier i Infrateq (”Förvärvet”). Infrateq har huvudkontor i
Solna, Stockholm och erbjuder projektledning av tekniska nätverkslösningar inklusive distribution av
media via en digital plattform i Norden. Infrateq omsatte justerat[1] 321,0 Mkr med ett EBITDA-resultat om
ca 18,3 Mkr under helåret 2022 och hade ca 45 medarbetare. Bland Infrateqs kunder finns Aftonbladet,
Danske Bank, Sveriges riksdag, Sats, Attendo och Humana. Infrateq ägs idag till ca 81% av Malcolm
Lindblom, 8% av Annika Rydström (VD) och till ca 11% av övriga i Infrateqs ledning. Förvärvet av Infrateq
föreslås genomföras genom en apportemission av 82 477 093 nya aktier i Binero till Infrateqs ägare, vilket
motsvarar ca 70 procent av det totala antalet aktier i Binero efter Förvärvet och med beaktande av full
utspädning. Infrateqs nuvarande största aktieägare, Malcolm Lindblom, genom Tiliaflore AB, kommer efter
Förvärvet att bli ny huvudägare i Binero. Bineros största aktieägare står bakom styrelsens förslag att
genomföra Förvärvet. Apportemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma. Styrelsen i
Binero planerar att kalla till extra bolagsstämma så snart som möjligt för att presentera förslag till beslut i
detalj.

Länk till pressmeddelande avseende offentliggörandet: Binero (MFN)

Uppdaterat per 2 februari 2024
Länk till pressmeddelande avseende slutförandet: Binero (MFN)