The sale of FOREX Bank’s banking portfolios of SEK 12bn to ICA Banken

FOREX BANK ÖVERLÅTER LÅNEFORDRINGAR OCH KUNDINLÅNING TILL ICA BANKEN

FOREX Bank och ICA Banken har den 22 december 2020 ingått avtal om att ICA Banken ska förvärva FOREX Banks inlånings- och utlåningsportföljer. Affären som enligt avtalet ska genomföras under andra kvartalet 2021 innebär att ca 235 000 kunder i FOREX Bank blir kunder i ICA Banken.

FOREX Bank kommer att påbörja avveckling av bankverksamheten när transaktionen har genomförts för att senare ansöka om att ombildas till betalningsinstitut.
Genom affären får FOREX Bank möjlighet att modernisera och effektivisera verksamheten inom resevaluta inkl en utökad e-handel.

De affärsvolymer som enligt avtalet kommer att omfattas av transaktionen uppgick per den 30 november 2020 till cirka 15 mdSEK, varav inlåningsportföljen stod för 8,8 mdSEK och utlåningsportföljen för 6,4 mdSEK. Resultatpåverkan av transaktionen kommer att baseras på köpeskillingen samt det bokförda värdet av utlåningsportföljen vid överlåtelsedatumet.

FOREX Bank har engagerat Lenner & Partners som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med överlåtelsen.

Link to press release:
FOREX Bank