AcadeMedia’s acquisition of Anew Learning AB from Bure Equity

(In Swedish) Bindande avtal tecknat mellan Bure och AcadeMedia om samgående mellan AcadeMedia och Anew Learning

TOR, SEP 18, 2008 08:45 CET

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) och AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”) har undertecknat slutligt avtal om att AcadeMedia och Bure-ägda Anew Learning AB (”Anew Learning”) ska gå samman. Företagen ingår redan idag i samma struktur genom att Bure äger 49,8% av rösterna i AcadeMedia.

Genom samgåendet skapas Sveriges största utbildningsbolag. Det skapar förutsättningar för fortsatt pedagogisk utveckling samtidigt som både kvalitet och effektivitet i verksamheten säkerställs, vilket är värdeskapande för såväl elever, medarbetare som aktieägare.

Det sammanslagna bolaget kommer att heta AcadeMedia AB (publ) och Marcus Strömberg, som är AcadeMedias VD idag, kommer att kvarstå som VD även efter samgåendet.

– Bolagens verksamheter kompletterar varandra väl. De varumärken som idag ingår i AcadeMedia och i Anew Learning kommer att finnas kvar vilket är en förutsättning för en lyckad integration mellan de båda bolagen, säger Martin Henricson, VD på Bure, som också konstaterar att det känns väldigt bra att nu genomföra sammanslagningen.

– Både AcadeMedia och Anew Learning har lång erfarenhet av utbildningsbranschen och av att driva skolor. Det är två väl fungerande verksamheter som slås ihop. Vi kommer att ta tillvara styrkorna i de båda bolagen och kommer i och med detta att öka och trygga valmöjligheten för elever och föräldrar, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia.

– I och med samgåendet blir vi ett mer attraktivt alternativ för pedagoger, lärare och utbildare som vill arbeta inom ett utbildningsföretag som ligger i framkant, avslutar Marcus Strömberg.

Samgåendet är beräknat att slutföras i slutet av oktober 2008. Ägare till aktier motsvarande 87,0% av kapitalet och 91,6% av rösterna i AcadeMedia samt 37,1% av kapitalet och rösterna i Bure avser att rösta för styrelsernas förslag på kommande extra bolagsstämmor. Finansiellt beräknas bolagen konsolideras från och med 1 oktober 2008.

Huvudkontoret för det sammanslagna företaget kommer att ligga i Stockholm.

För ytterligare och mer detaljerad information om samgåendet se separat bilaga inkluderat i detta pressmeddelande (se bifogad pdf-fil).

Göteborg den 18 september 2008

AcadeMedia AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Anders Nilsson, Styrelseordförande AcadeMedia, tel. +46 70 666 19 15

Marcus Strömberg, VD AcadeMedia, tel. +46 70 440 40 64

Patrik Tigerschiöld, Styrelseordförande Bure, tel. +46 8 614 00 20

Martin Henricson, VD Bure och Styrelseordförande Anew Learning, tel. +46 70 995 08 73

Bilaga

Kommentarer till sammanslagningen

  • Genom sammanslagningen skapas ett starkt och attraktivt utbildningsföretag. Den sammanslagna koncernens omsättning 2007 proforma uppgick till cirka 1,3 mdr. Resultatet efter avskrivningar 2007 proforma uppgick till cirka 110 Mkr. Ökad storlek och förväntad likviditetsförbättring i AcadeMedia-aktien bedöms öka intresset för AcadeMedia som investeringsobjekt bland investerare och analytiker.
  • Samgåendet genomförs genom att AcadeMedia förvärvar samtliga utestående aktier i Anew Learning från Bure. Betalning sker genom en apportemission om 6,31 miljoner nyemitterade B-aktier i AcadeMedia och 270 Mkr kontant, varav 45 Mkr utgör ersättning för Anew Learnings nettokassa och förlustavdrag.(1)Därtill kommer, på del av kontantlikviden, ränta att erläggas för tiden från 30 juni 2008 till och med tillträdesdagen. Baserat på AcadeMedia-aktiens senaste betalkurs den 16 september 2008 om 99,00 kronor beräknas den totala köpeskillingen, inklusive uppskattad ränta, uppgå till cirka 899 Mkr. AcadeMedia kommer att finansiera kontantdelen av köpeskillingen genom banklån för vilka bindande kreditlöften erhållits. Slutlig köpeskilling kan komma att förändras till följd av ömsesidiga garantiåtaganden.
  • AcadeMedias styrelse kommer att kalla till extra bolagsstämma, som beräknas hållas den 20 oktober 2008, där AcadeMedias aktieägare bland annat föreslås besluta om emission av aktier och val av ny styrelse. Följande personer kommer att föreslås till styrelsen: Patrik Tigerschiöld, Josef Elias, Björn Björnsson, Fredrik Grevelius, Ann-Sofi Lodin, Staffan Lund och Martin Henricson. Patrik Tigerschiöld kommer att föreslås bli styrelsens ordförande och Josef Elias vice ordförande.
  • Bures styrelse kommer att kalla till extra bolagsstämma, som beräknas hållas den 6 november 2008, där bolagsstämman föreslås besluta att dela ut de nyemitterade AcadeMedia-aktierna tillsammans med Bures befintliga AcadeMedia-aktier till Bures aktieägare genom en så kallad Lex Asea-utdelning. På så sätt förväntas likviditeten i AcadeMedias aktie öka avsevärt och bolaget får en attraktiv ägarbas på över 19 000 privatinvesterare och ett flertal institutioner.
  • Genomförandet av transaktionen är villkorat av att AcadeMedias extra bolagsstämma beslutar om apportemission och val av styrelse samt att Bures styrelse fattar beslut om att kalla till extra bolagsstämma för beslut om utdelning av Bures AcadeMedia-aktier. Ägare till aktier motsvarande 87,0% av kapitalet och 91,6% av rösterna i AcadeMedia samt 37,1% av kapitalet och rösterna i Bure avser att rösta för styrelsernas förslag på kommande extra bolagsstämmor.

Kort om bolagen

AcadeMedia är en av Sveriges ledande aktörer inom utbildningsbranschen för såväl privat som offentlig verksamhet, med fokus på gymnasieskolor, kvalificerad yrkesutbildning och vuxenutbildning. Företagets utbildningar baseras på modern pedagogik och teknik vilket stärker kunders och elevers inlärning, utveckling och konkurrenskraft. AcadeMedia bedriver verksamhet på över 30 orter i Sverige, under väletablerade och välrenommerade varumärken som NTI-skolan, NTI-gymnasiet, Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Ljud & Bildskolan, Drottning Blankas Gymnasium, AcadeMedia Eductus och AcadeMedia Learning Consulting. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsen, Small Cap-listan. www.academedia.se

(1). Anew Learning-koncernen har per 30 juni 2008 skattemässiga underskottsavdrag om totalt cirka 276 Mkr, vilkas utnyttjande är begränsat till vissa bolag inom koncernen.

Anew Learning är Sveriges ledande friskoleföretag inom förskola, grundskola och gymnasieskolor med rötter som sträcker sig tillbaka till friskolereformen 1992. Bolaget har under mer än 15 år skapat en gedigen infrastruktur och ovärderlig kunskap kring att driva skolor med högsta kvalitet. Totalt driver Anew Learning för närvarande 52 skolor med över 13 000 barn och elever. Bolaget bedriver verksamhet under starka och väl kända varumärken såsom Vittra, IT-Gymnasiet, Framtidsgymnasiet, Fenestra, Didaktus och Rytmus. www.anewlearning.se

(Tabell återfinns i bifogad pdf och som även publicerats på www.academedia.se)

Bakgrund och motiv till samgående

Utbildningsbranschen karakteriseras idag av en rad faktorer som kräver att dess aktörer ständigt utvecklas och kan agera snabbt och flexibelt. Branschen avregleras alltmer, och det är sannolikt att antalet alternativa huvudmän kommer fortsätta att öka. Politiskt betingade regleringsförändringar och en snabb utveckling mot IT-baserade utbildningsformer är exempel på faktorer som gör att företag inom branschen måste ha både verksamhetsmässig storlek och bredd.

Genom samgåendet kommer AcadeMedias verksamhet att utökas och breddas avsevärt. Detta skapar goda förutsättningar för att utveckla och effektivisera delar av verksamheten. Bolagens verksamheter kompletterar varandra väl. Samgåendet skapar en aktör som har utmärkta förutsättningar att leda utvecklingen inom den avreglerade utbildningssektorn, både vad gäller alternativ och kvalitet.

En ytterligare effekt av samgåendet är enligt parterna att den sammanslagna enheten kommer att bli en tydlig samtalspartner som kommer att kunna vara med och leda och påverka utvecklingen av den svenska utbildningsbranschen. Det är till fördel för både bolagets intressenter, den svenska utbildningsbranschen samt för samhället i stort.

Ett samgående bedöms skapa möjligheter till ytterligare ökad tillväxt samt intäktssynergier, bland annat genom kostnads- och tidseffektiva nyetableringar samt genom ökade möjligheter att delta i utannonserade upphandlingar. Kostnadssynergier bedöms kunna realiseras genom samordning och effektivisering inom bland annat administration, inköp, lokalförsörjning och konceptutveckling.

Parterna ser även stora fördelar med ett samgående utifrån ett aktiemarknadsperspektiv. Genom samgåendet skapas ett stort börsnoterat utbildningsbolag med goda framtidsutsikter. Ökad storlek och förväntad förbättrad likviditet i AcadeMedia-aktien bedöms öka intresset för AcadeMedia som investeringsobjekt bland investerare och analytiker.

Samgåendets genomförande, finansiering och villkor

Samgåendet genomförs genom att AcadeMedia förvärvar samtliga utestående aktier i Anew Learning från Bure. Betalning sker genom en apportemission om 6,31 miljoner nyemitterade B-aktier i AcadeMedia och 270 Mkr kontant, varav 45 Mkr utgör ersättning för Anew Learnings nettokassa och förlustavdrag. Därtill kommer, på del av kontantlikviden, ränta att erläggas för tiden från 30 juni 2008 till och med tillträdesdagen. Baserat på AcadeMedia-aktiens senaste betalkurs den 16 september 2008 om 99,00 kronor beräknas den totala köpeskillingen, inklusive uppskattad ränta, uppgå till cirka 899 Mkr. AcadeMedia kommer att finansiera kontantdelen av köpeskillingen genom banklån för vilka bindande kreditlöften erhållits. Slutlig köpeskilling kan komma att förändras till följd av ömsesidiga garantiåtaganden.

Genomförandet av transaktionen är villkorat av att AcadeMedias extra bolagsstämma beslutar om apportemission och val av styrelse samt att Bures styrelse fattar beslut om att kalla till extra bolagsstämma för beslut om utdelning av Bures AcadeMedia-aktier.

AcadeMedias styrelse kommer att kalla till extra bolagsstämma, som beräknas hållas den 20 oktober 2008, där AcadeMedias aktieägare bland annat föreslås besluta om emission av aktier och val av ny styrelse. Ägare till aktier motsvarande 87,0% av kapitalet och 91,6% av rösterna i AcadeMedia avser att rösta för styrelsens förslag på kommande bolagsstämma.

Bures styrelse kommer att kalla till extra bolagsstämma, som beräknas hållas den 6 november 2008, där Bures aktieägare bland annat föreslås besluta att dela ut de nyemitterade AcadeMedia-aktierna tillsammans med Bures befintliga AcadeMedia-aktier till Bures aktieägare genom en så kallad Lex Asea-utdelning. Ägare till aktier motsvarande 37,1% av kapitalet och rösterna i Bure avser att rösta för styrelsens förslag på kommande bolagsstämma.

Vidare kommer i samband med transaktionen samtliga innehavare av A-aktier i AcadeMedia att stämpla om sina A-aktier till B-aktier. Denna omstämpling av aktier skall vara genomförd senast per dagen för Bures extra bolagsstämma.

Ägarstruktur

Genom samgåendet kommer AcadeMedias ägarstruktur att förändras. Apportemissionen om 6,31 miljoner B-aktier till Bure innebär att det totala antalet aktier i AcadeMedia ökar från 5 751 246 aktier till 12 061 246 aktier. Nedanstående tabell illustrerar AcadeMedias ägarförteckning efter nyemission av 6,31 miljoner B-aktier, omstämpling av samtliga A-aktier till B-aktier, samt Bures utdelning av hela sitt innehav av AcadeMedia-aktier till sina befintliga aktieägare. Tabellen baseras på ägaruppgifter för AcadeMedia per 30 juni 2008 och för Bure per 31 augusti 2008, justerat för därefter kända förändringar.

(Tabell återfinns i bifogad pdf och som även publicerats på www.academedia.se)

Nuvarande Bure-aktieägares andel av röster och kapital i AcadeMedia kommer efter transaktionen och omstämpling av A-aktier till B-aktier uppgå till cirka 70,6%.

Antalet aktieägare i AcadeMedia beräknas efter genomförd Lex Asea-utdelning av AcadeMedia-aktier till Bures aktieägare uppgå till över 19 000.

Finansiella effekter av samgåendet – proformaredovisning

Översiktlig oreviderad finansiell information proforma för den sammanslagna koncernen framgår av tabellerna nedan. Proformaredovisningen baseras på AcadeMedias och Anew Learnings årsredovisningar för perioden 1 januari – 31 december 2007 respektive AcadeMedias och Anew Learnings delårsrapporter för perioden 1 januari – 30 juni 2008. Anew Learnings årsredovisning och delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Anew Learnings redovisade resultat- och balansräkningar har i proforma informationen redovisats i enlighet med IFRS. Den justering som gjorts jämfört med finansiell information i Anew Learnings årsredovisning och delårsrapport gäller återföring av avskrivning på goodwill.

Proforma konsoliderad finansiell information avseende resultaträkningarna är sammanställd baserat på antagandet att AcadeMedia förvärvar 100% av aktierna i Anew Learning per 1 januari 2007. Proforma konsoliderad finansiell information avseende balansräkningarna är sammanställd baserat på antagandet att AcadeMedia förvärvar 100% av aktierna i Anew Learning per 30 juni 2008. Köpeskillingen, inklusive uppskattad ränta på del av kontantlikviden, beräknas bli cirka 899 Mkr (baserat på AcadeMedia-aktiens senaste betalkurs om 99,00 kr den 16 september 2008), där 270 Mkr betalas kontant, cirka 5 Mkr betalas kontant som räntekompensation och resten med 6 310 000 st nyemitterade B-aktier i AcadeMedia. Vidare baseras proformaredovisningen på att AcadeMedia upptar nya räntebärande lån om cirka 275 Mkr med en årlig räntesats om cirka 6,3%. Inga synergier eller omstruktureringskostnader har inkluderats i proformaredovisningen.

Proformaredovisningen har presenterats genom tillämpning av reglerna i IFRS 3 ”Rörelseförvärv” för ett ”omvänt förvärv” eftersom aktieägarna till Anew Learning efter förvärvet kommer att äga aktier motsvarande mer än 50% av totala antalet röster i AcadeMedia. Den redovisningsmässiga effekten av detta i de konsoliderade rapporterna blir att Anew Learning hanteras som förvärvare och AcadeMedia som det förvärvade företaget. Som en konsekvens av detta ska AcadeMedias (det legala moderbolaget) tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde vid upprättande av den första konsoliderade finansiella rapporten. Anew Learnings (det legala dotterbolaget) tillgångar och skulder ska redovisas till dess bokförda värde vid tidpunkten före förvärvet. AcadeMedia kommer såsom varande det legala moderbolaget även fortsättningsvis utgöra moderbolag i framtida finansiella rapporter.

Som ett resultat av tillämpningen av regelverket i IFRS 3 har anskaffningsvärdet i proforma sammanställningarna baserats på senaste betalkurs för AcadeMedias aktie per den 16 september 2008 om 99,00 kronor multiplicerad med antal utestående aktier i AcadeMedia om 5 751 246. Totalt koncernmässigt anskaffningsvärde baserat på antaganden ovan uppgår till cirka 569 Mkr. Kontantdelen av köpeskillingen hanteras i proformaredovisningen såsom utdelning till aktieägare i enlighet med IFRS 3.

De slutliga kostnaderna för samgåendet och slutlig allokering av marknadsvärden vid den faktiska tidpunkten för samgåendet förväntas avvika från de värden som använts vid upprättandet av proformaredovisningen huvudsakligen på grund av: a) troliga fluktuationer i AcadeMedias aktiekurs mellan den 16 september 2008 och tidpunkten för transaktionens slutförande, b) troliga förändringar av det bokförda värdet av AcadeMedias nettotillgångar vid den faktiska tidpunkten för samgåendet jämfört med den 30 juni 2008 och c) eventuellt utfall av garantiåtagande.

Som ett led i analys av tillämpade redovisningsprinciper har företagsledningarna i Anew Learning och AcadeMedia beslutat att harmonisera tillämpning av vissa redovisningsprinciper rörande periodisering av intäkter och redovisning av så kallad ferielön till lärare så att den nya koncernens tillämpning överensstämmer med Anew Learnings tidigare tillämpning. Vidare har man beslutat att koncernen med effekt från och med förvärvstidpunkten ska tillämpa AcadeMedias tidigare tillämpning vad gäller hantering av uppstartskostnader. Effekten av de nämnda justeringarna är beaktade i proformasammanställningar nedan.

Det bör observeras att nedan tillämpade redovisningsprinciper, främst avseende redovisning av resultatet i juli som delvis periodiseras över resterande månader på läsåret, får till effekt att första halvåret – givet oförändrad verksamhetsvolym – kommer att uppvisa ett högre resultat än det andra halvåret.

(Tabeller återfinns i bifogad pdf och som även publicerats på www.academedia.se)

Hade AcadeMedia tillämpat ovan nämnda redovisningsprinciper vid upprättandet av årsredovisningen för perioden januari-december 2007 respektive delårsrapporten för perioden januari-juni 2008 hade vinsten per aktie för dessa perioder uppgått till cirka 4,8 kr respektive cirka 4,1 kr att jämföra med redovisad vinst per aktie om cirka 5,4 kr respektive cirka 3,1 kr. AcadeMedias vinst per aktie för perioden januari-december 2007 ökar således från cirka 4,8 kr före transaktionen (enligt harmoniserade redovisningsprinciper) till cirka 5,5 kr proforma, motsvarande en ökning om cirka 16%. På motsvarande sätt ökar AcadeMedias vinst per aktie för perioden januari-juni 2008 från cirka 4,1 kr före transaktionen (enligt harmoniserade redovisningsprinciper) till cirka 5,1 kr proforma, motsvarande en ökning om cirka 23%. Dock bedöms vinsten per aktie proforma för perioden januari-december 2008 ej öka i motsvarande mån som ökningen under perioden januari-juni 2008.

Proformaredovisningen ovan har endast framtagits i illustrativt syfte och avser inte att presentera finansiell ställning eller resultat som verksamheten faktiskt skulle ha uppnått. Syftet med proformaredovisningen är inte heller att visa finansiell ställning vid någon specifik framtida tidpunkt eller verksamheternas resultat för någon framtida period.

Kalendarium

20 oktober 2008: AcadeMedia extra bolagsstämma

20-31 oktober 2008: Samgåendet beräknas genomföras

24 oktober 2008: Bure/Anew Learning delårsrapport januari – september 2008

6 november 2008: AcadeMedia delårsrapport januari – september 2008

6 november 2008: Bure extra bolagsstämma

Mitten av november 2008: Bure beräknar dela ut sina AcadeMedia aktier till aktieägarna i Bure

För ytterligare information, kontakta:

Anders Nilsson, Styrelseordförande AcadeMedia, tel. +46 70 666 19 15

Marcus Strömberg, VD AcadeMedia, tel. +46 70 440 40 64

Patrik Tigerschiöld, Styrelseordförande Bure, tel. +46 8 614 00 20

Martin Henricson, VD Bure och Styrelseordförande Anew Learning, tel. +46 70 995 08 73

Rådgivare

Lenner & Partners är finansiell rådgivare och Cederquist är juridisk rådgivare till AcadeMedia.

Access Partners är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare till Bure.

 

Link to press release:

AcadeMedia (Swedish)